Атестація педагогічних працівників

Завантажити бланк заяви >>>


 

Додаток 1.
До Положення про атестацію педагогічних працівників
(пункт 2 розділу III)

Зразок
 Голові атестаційної комісії
__________________________
__________________________
(найменування закладу освіти,
відокремленого
структурного підрозділу,
органу управління
у сфері освіти)
__________________________
__________________________
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) педагогічного
працівника, який атестується, його посада,
адреса електронної пошти, телефон)

 

ЗАЯВА
про проведення позачергової атестації

 

Прошу провести позачергову атестацію у
20__ році для присвоєння (підтвердження):

Кваліфікаційної категорії __________________________________

Педагогічного звання _______________________________________

Повідомляю такі дані:

Освіта _____________________________________________________
(фахова передвища, вища)

Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти ___________________________________________________________
___________________________________________________________
(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Освітньо-науковий, освітньо-творчий, науковий ступінь (за наявності)
__________________________________________________________

Вчене звання (за наявності) __________________________________________________________

Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Спеціальність, зазначена в дипломі _______________________

Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього)
__________________________________________________________

Стаж роботи на посадах педагогічних працівників __________

Підвищення кваліфікації __________________________________
__________________________________________________________
(найменування закладу (закладів), у якому (яких) педагогічний
працівник підвищував кваліфікацію, кількість кредитів ЄКТС)

Дата проходження та результати попередньої атестації ______
___________________________________________________________

Посада, за якою атестується (яку займає) педагогічний працівник
та місце роботи ___________________________________________
___________________________________________________________

Навчальний предмет (інтегрований курс, дисципліна тощо),
який (які) викладає педагогічний працівник ______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Підстави для позачергової атестації _____________________
_________________________________________________________

______________________________
(підпис)

“___” ____________ 20__ року

 


Завантажити бланк заяви >>>


 


  • документи, що, на їх думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення;
  • звіт про підвищення кваліфікації в межатестаційниї період;
  • індивідуальний план-графік проходження атестації.